Reklamační řád

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

I. Obecné podmínky reklamace

 1. Povinnosti kupujícího 

A)   Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout, zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení telefenociky nebo na email obchod@teamstore.cz. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Dle ustanovení §599 občanského zákoníku musí být vada reklamována ihned po vzniku, pokud by byl produkt dále používán bude reklamace vyhodnocena jako neoprávněná

B)   Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 

 • Vyplněním online formuláře a zasláním artiklu/ů na adresu provozovatele ŽELEZNÁ 2, BRNO, 619 00
 • Vyplněním tištěné verze formuláře a doručením dopravcem na adresu centrály ŽELEZNÁ 2, BRNO, 619 00 s dodáním informací na přiloženém tištěném formuláři - ZDE

Kupující je povinen uvést: 
 a) Co nejvýstižnější popis závad
 b) Doložit doklad o vlastnictví zboží, v případě osobního dodání (při převzetí zboží je vždy dodána faktura nebo pokladní doklad)
 c) reklamované zboží nebo jeho součásti uvést, do takového stavu, tak aby splňovaly základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení

 1. Povinnosti prodávajícího

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

 1. Všeobecná ustanovení

a)    Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.teamstore.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. 
b)   Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.
c) Vrácení výrobku prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady.

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k použití a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití zboží v rozporu s návodem k použití nemůže být servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční

 1. Rozpor s kupní smlouvou 

Rozpor s kupní smlouvou - Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. Jestliže se tedy například podešev utrhla do šesti měsíců od zakoupení obuvi, předpokládá se, že obuv měla vadu již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak (např. pokud nedokáže, že si vadu kupující způsobil sám). V případě, kdy je rozpor opodstatněný, má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ji sám způsobil. 

 1. Záruční podmínky 

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Pokud tomu tak není, je délka záruky obecně 24 měsíců.  Tato doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový doklad, nebo záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo. 
b) Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu. 
c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. 
d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
-    neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
-    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci 
-    zboží bylo poškozeno živly 
-    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci 
e)  Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci. 

 1. Kontrola přebírané zásilky: 

a)  Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Další postup je uveden v bodu č.1 A) těchto podmínek.
b)  Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 1. Reklamace kopaček a sportovní obuvi

V případě použití kopaček na jiném povrchu, než jsou kopačky určené, nebude výrobcem reklamace uznána, a to z důvodu porušení podmínek výrobce. Platí, že kopačky na přírodní povrch se rozdělují podle podrážky na nejrozšířenější lisovky (FG), kolíky (SG) a lisokolíky (SG-PRO). Pro ostatní povrchy jsou fotbalové kopačky na umělý trávník (AG) nebo turfy (TF) a pro tvrdé vnitřní palubovky sálovky (IC). Kopačky mohou být použity jen na povrchu, dle typu daných kopaček.

Upřesnění:

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu. Nesprávným používáním máme na mysli zejména použití modelů bot určených pro specifické povrchy, používaných na povrzích odlišných od specifikace.

a) užívání futsalové obuvi na florbal je důvod k zamítnutí reklamace, protože florbalová obuv je více chráněna na vnějším nártu a hlavně na špici, aby nedošlo k prodření.
b) halová obuv užívána na tvrdých površích, jako je beton, asfalt či speciální betonové povrchy natřené nanovrstvami speciální gumy, takzvané americké betony, pak je to v rozporu s jejich určením. Takovéto povrchy jsou pro sálovou obuv naprosto nevhodné!
c) použití obuvi s označením SG ,FG, HG, IN (upřesněno výše) na umělé trávě je taktéž důvod pro zamítnutí reklamace. Pro umělé trávy používejte modely s označením AG
d) Skluz je mechanické poškození - vzniklý sedřením vrchního materiálu, např. při hře, odírání jedné boty o druhou, či přišlápnutím obuvi jiným hráčem. Nemůže být uznán jako oprávněná reklamace.
e) Zvláštnost kopaček z pravé kůže: používáním bot někdy dojde ke vzniku malé trhlinky mezi vnější podešví a materiálem svršku. Jedná se o normální opotřebení kopačky, které nebrání v užívání.
f) U nevhodného vysoušení obuvi se syntetickými materiály dochází k odlepení od podrážky

Reklamovat též nelze obuv poškozenou v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap apod.).Reklamace se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, příp. špatnou výrobní technologií.

 Důležité upozornění: 

 1. Obchodník má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení
 2. Vratky nebo výměny sortimentu nejsou možné na jakékoliv hygienicky znehodnocené zboží, neboli například použité spodní prádlo a ponožky

Způsob podání reklamace:

 • Online - elektronicky bez nutnosti tisku a dodání papírového vyplněného formuláře. Odkaz na online vyplnění formuláře najdete ZDE 

V případě jakýchkoliv komplikací, během vyplňování online formuláře, kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení  emailem obchod@teamstore.cz nebo telefonicky +420 733 288 753 (Po-Pá 09:00 - 17:00) nebo použijte případě offline formulář který prosím přiložte do Vaší zásilky - ZDE

ADRESA PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE DOPRAVCEM: 

TEAMSTORE
"REKLAMACE"
ŽELEZNÁ 2, BRNO, 619 00