LG spotřebitelská soutěž

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

LG LETNÍ PROMO PRAČKY A SUŠIČKY (dále jen „dárková akce“ nebo „akce“)

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem dárkové akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197631 (dále jen „pořadatel a organizátor“).

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ DÁRKOVÉ AKCE
Dárková akce s možností získat voucher na nákup sportovního vybavení při nákupu od 7.7.2020 do 31.8.2020 (dále jen „doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky. Registrovat se lze od 13.7.2020 do 7.9.2020. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy termínu dárkové akce.

III. ÚČAST V DÁRKOVÉ AKCI, REGISTRACE
Dárkové akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů spotřebičů:

Pračky s voucherem v hodnotě 2000 Kč:

 • F4WV910P2
 • F4WV909P2
 • F4WV710P1
 • F4WN909S2
 • F4WV709P1
 • F104J6JY0W
 • F4WV709P2T
 • F4WV510S0
 • F4WN709S1
 • F4WN509S0
 • F4WT409AIDD
 • F4AIDDWT4Z9
 • F4TURBO9
 • F126G1BCH2N
 • F104G1JCH2N
 • F4DV910H2
 • F4DV909H2
 • F4DV710H1
 • F4DV709H2T
 • F4DV709H1
 • F4DV709H0
 • F4DN509S0
 • F94J6VG0W

Sušičky s voucherem v hodnotě 2000 Kč:

 • RC91V9AV2W
 • RC81V9AV2W
 • RC91V9AV3Q
 • RC91U2AV2W
 • RC91U2AV3W
 • RC91V9EV2Q
 • RC81V9AV3Q
 • RC81U2AV2W
 • RC81V9AV4Q
 • RC81EU2AV3W
 • RC82EU2AV3Q
 • RC81EU2AV4Q
 • RC82EU2AV4Q
 • RC80EU2AV4D

Set pračky a sušičky s voucherem v hodnotě 5000 Kč:

 • Libovolná kombinace pračky a sušičky z modelů uvedených výše.

Pro získání níže popsaného dárku se účastník musí zaregistrovat na internetových stránkách www.lgproradost.cz nejpozději do 23:59:59 hodin dne 7.9.2020, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z výše uvedených spotřebičů v době konání akce. Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na dárkové akci.

Akce platí na vybrané spotřebiče zakoupené od 7.7.2020 do odvolání. Registraci je nutné provést nejpozději do 14 kalendářních dnů od data nákupu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

Podrobné podmínky akce, dobu jejího trvání a registrační formulář najdete na www.lgproradost.cz. Účastník nemá nárok na dárek v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání dárku. Účastník nemá dále nárok na dárek v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společnostmi LG Electronics CZ, s.r.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka.

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ
Výherce obdrží kód na nákup v hodnotě 2000 Kč nebo 5000 Kč, který uplatní na www.teamstore.cz. Kód bude výherci zaslán do 30 pracovních dní na e-mail uvedený v registraci. Doručení dárku je dle servisu dodavatele, tedy www.teamstore.cz. Platnost voucheru je do 15.10.2020.

Voucher lze uplatnit na objednávku v minimální hodnotě daného voucheru, tzn. objednávka musí být minimálně v hodnotě  2 000,- Kč popř. v hodnotě 5 000,- Kč (dle typu hodnoty daného voucheru). Voucher lze použít pouze na nákup zboží, tzn. že pokud na objednávce je platba za dopravu popř. za dobírku nelze tyto položky uhradit daným voucherem.
Na objednávky, které jsou hrazené voucherem se nevztahuje doprava ZDARMA.

Na jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden voucher. Vouchery se nemohou kombinovat s jinými slevovými popř. nákupními vouchery.

Při nákupu se musí uplatnit celá hodnota voucheru a nelze ho směnit za peníze. Zakoupené zboží nelze vrátit, ale pouze vyměnit a to do 14-ti dnů od zakoupení zboží a to za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě s případným doplatkem. V případě výměny zboží postupujte stejně jako při vrácení zboží a do poznámky uveďte artikl zboží, které chcete dodat. Na uplatněný voucher není možné vracet peníze. Ostatní se řídí dle platných obchodních podmínek uvedených na stránkách prodejce www.teamstore.cz není-li zde uvedeno jinak.

V případě reklamace zboží z objednávky hrazené voucherem nelze uplatnit peněžní plnění.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získaný dárek (dle typu spotřebiče) zpět na účet organizátora akce. Adresa bude zaslána na vyžádání na adrese lg@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání dárkových poukazů, druhy dárků, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi dárek, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.
   
 2. Dárek nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Dárek nelze vyplatit v hotovosti ani za něj poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit dárek za obdobnou věc.
   
 3. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli poskytnuté v souvislosti s dárkovou akcí budou zpracovány společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem a společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů pro účely splnění povinností vyplývajících z dárkové akce (tedy zejm. předání dárku).
   
 4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) správcem osobních údajů uvedeným v bodě V.3. zpracovány (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro účel zasílání marketingových nabídek na výrobky a služby pořadatele a jeho obchodních partnerů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě obsahující obchodní sdělení zvlášť.
   
 5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE

 1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním dárků a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů uvedených v bodě V.1., a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce doby trvání akce.
   
 2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí dárku uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě dárku. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít.
   
 3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.
   
 4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.
   

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE
Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z dárkové akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.

VIII. OSTATNÍ
Účastník má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s pořadatelem a/nebo organizátorem ve vztahu k dárkové akci v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s organizátorem, resp. zadavatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 222 559 565 anebo na e-mailové adrese: lg@airbuzz.cz.