Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnosti Teamstore s.r.o., identifikační číslo: 28981928 zapsané v obchodním rejstříku vedeném (dále jen „prodávající“) upřesňujívzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti žádosti o zasílání novinek fyzickou či právnickou osobou ( dále jen „žadatel“) nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

kupující při uzavření kupní smlouvy nebo žadatel dobrovolně a svobodně dávají nebo dali souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu pod body 1.1 a 1.2 těchto obchodních podmínek

1.1.Základní informace

 1. Správce: Společnost TEAMSTORE s.r.o., IČO 28981928, se sídlem Železná 2, Brno 619 00 (dále jen „prodávající“). Kontaktní osobou na straně prodávajícího je Michal Dujka, jednatel společnosti
 2. Kde souhlas o ochraně osobních údajů platí: souhlas o ochraně osobních údajů se vztahuje na využívání internetových stránek prodávajícího www.teamstore.cz a www.teamstore.sk, souvisejících subdomén, které se pod stránkami nacházejí, a na další uvedené oblasti a kanály, jejichž prostřednictvím může prodávající od kupujícího nebo žadatele údaje sbírat.
 3. Způsob sběru dat:
  1. prostřednictvím internetových stránek prodávajícího a kanálů uvedených v bodě b)
  2. Při návštěvě či užívání internetových stránek prodávajícího se automaticky shromažďují osobní údaje prostřednictvím cookies, a to z důvodů optimalizace stránek prodávajícího pro potřeby kupujícího, žadatele nebo osob, které navštívily internetové stránky prodávajícího (dále jen „návštěvník“). Internetové stránky například umožňují automatickou úpravu velikosti zobrazení dle zařízení, které při jejich prohlížení používají kupující, žadatelé nebo návštěvníci. Získaná data rovněž slouží pro zefektivnění analýz internetových stránek prodávajícího. Bližší informace o cookies jsou k dispozici na stránkách www.teamstore.cz v sekci Směrnice o Cookies.
  3. Data získává prodávající také v případě korespondence se společností Teamstore s.r.o. To znamená například v případech, kdy kupující, žadatelé nebo návštěvníci zadají údaje do internetového formuláře nebo datových polí na internetových stránkách prodávajícího, například v případě poptávky či požadování dostupných produktů a služeb.
  4. Údaje prodávající získává rovněž v případě dotazů na další informace o akcích či událostech, resp. jiných záležitostech, jako jsou například zasílání katalogů a nabídek.
  5. Podobně tomu je i v případě účasti na soutěžích organizovaných prodejcem apod.
  6. Údaje se shromažďují také při přihlášení do individualizovaných částí internetových stránek prodejce nebo při používání internetových stránek prodejce pro komunikaci.
  7. Údaje získá prodejce i tehdy, pokud se s prodejcem (prostřednictvím kontaktních dat uvedených na internetových stránkách) spojí kupující, žadatel nebo návštěvník nebo zašle zprávu.
  8. Prodejce umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodejce. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.
 4. Rozsah zpracování: Kupující nebo žadatel dávají souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: akademický titul, jméno, příjmení, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla nebo místa podnikání, bankovní spojení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, fakturační adresa, dodací adresa, položky z objednávky, data registrace, data objednávky, data expedice, data přihlášení, identifikační údaje zástupce kupujícího nebo kontaktní osoby, kterou kupující určí, identifikační údaje prohlížení obsahu nebo reklamy, IP adresa a vyhledávání. Pro úvěrové smlouvy a z jiných zákonných důvodů také i rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození). Všechny uvedené údaje dále jen jako „osobní údaje
 5. Účel zpracování:
  1. plnění Smlouvy vzniklé na základě závazné objednávky mezi oběma stranami
  2. ochrana majetku prodávajícího
  3. má-li žadatel zájem o zasílání novinek e-mailem (zaškrtl-li u svých identifikačních údajů možnost „ANO“), k marketingovým a obchodním aktivitám prodávajícího, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb prodávajícího.
  4. optimalizace internetových stránek prodávajícího pro potřeby kupujícího, žadatele nebo návštěvníků
 6. Forma zpracování: Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě.
 8. Zpracovatelé osobních údajů: Seznam zpracovatelů je dostupný na internetových stránkách prodávajícího dostupných na adrese www.teamstore.cz v sekci Informace o zpracování osobních údajů.
 9. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Prodávající nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
 10. Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

1.2.Další informace

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje prodávající zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 2. Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li, nebo odvolá-li kupující nebo žadatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany prodávajícího.
 3. Práva kupujícího nebo žadatele jakožto subjektu údajů:

kupující nebo žadatel má právo:

 1. na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu osobních údajů,
 3. na výmaz osobních údajů,
 4. na omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. na přenositelnost údajů,
 7. podat stížnost u dozorového úřadu,
 8. na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
 9. být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Práva uvedená pod písm. III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. může zákazník uplatnit od 25. 5. 2018.

Kupující nebo žadatel je srozuměn se skutečností, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“ na e-mailovou adresu obchod@teamstore.cz nebo písemně doporučeně na adresu prodejce Teamstore s.r.o., Železná 2, Brno 619 00 V případě odvolání souhlasu však bude prodávající nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas.